ติดตามเราบน facebook

โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่1


โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 1

 

โจทย์ประเภทนี้จะมีข้อความที่ไม่ทราบค่าปรากฏอยู่  และข้อความที่เกี่ยวข้องกับข้อความอื่น    อีกหลายข้อความในโจทย์นั้น  ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับข้อความนั้น    โดยตรงหรือโดยอ้อม  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับโจทย์สมการก็คือการหาคำตอบของโจทย์นั่นเอง  โดยวิธีการกำหนดตัวแปรแทนข้อความที่ไม่ทราบค่านั้น  (นิยมใช้  x  เป็นตัวแปร)  แล้วเขียนข้อความอื่น    ในรูปของ  x  นี้  สร้างสมการขึ้นมา

ลิงค์ดาวโหลดเอกสารฟรีได้ที่ ติวเตอร์ดีดี Library คลิก!

 

 

 ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาสมการทั่วๆ ไปมี

ดังนี้
1
) เมื่ออ่านปัญหาโจทย์แล้วจะต้องกำหนดตัวแปรแทนข้อความที่ยังไม่ทราบค่าในโจทย์ซึ่งอาจมีหลายข้อความโดยทั่วไปมักจะกำหนดตัวแปรแทนข้อความที่โจทย์ถาม  แต่ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้ทุกครั้ง  ทั้งนี้เนื่องจากบางครั้งการทำเช่นนี้จะทำให้เข้าสมการ  (เขียนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับข้อความอื่นๆ  ที่ปรากฎในโจทย์)      ไม่สะดวกหรืออาจทำได้ยากกว่าการกำหนดตัวแปรแทนข้อความอื่น  (ที่โจทย์มิได้ถาม)  ซึ่งมีความคล่องในการเขียนสมการสมพันธ์กับข้อความต่าง ๆ  ที่ปรากฏในโจทย์  แต่ต้องระวังเวลาตอบต้องไม่ตอบค่าของตัวแปรนั้น  จะต้องนำค่าตัวแปรไปแทนข้อความที่โจทย์ถาม

 

 

5)  ระลึกเสมอว่า  โจทย์ถามอะไร  เมื่อให้ตัวแปรแทนข้อความใดแล้วให้ใส่หน่วยของตัวแปร (x)  ด้วย  แล้วน้ำ x  ไปสร้างความสัมพันธ์เพื่อนำมาสู่รูปสมการ  เมื่อได้คำตอบของ  x  แล้ว  ให้พิจารณาก่อนตอบสักเล็กน้อยว่าสอดคล้องกับโจทย์หรือไม่  เนื่องจากบางคำตอบในรูปจำนวนเต็มบวก  จะอยู่ในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมไม่ได้จำนวนเหล่านี้มักมีหน่วยว่า  อัน,  ตัว,  เล่ม,  คน  หรือบางครั้งค่า  x  อาจได้ค่าลบซึ่งส่วนมากค่า x ในสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  จะได้ค่าเดียวที่เป็นบวก  เมื่อมีกรณีผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นอาจเนื่องมาจาก

                                ก.    อ่านโจทย์ไม่เข้าใจความเกี่ยวข้องระหว่างข้อความต่าง ๆ  ทำให้เข้าสมการไม่ถูกต้อง
                                ข.    รีบร้อนทำโดยไม่ระวังเท่าที่ควร  เกี่ยวกับการบวกหรือลบกันต้องเป็นจำนวนในหน่วยเดียวกัน  แต่ละเลยไม่ระวังอาจก่อปัญหาได้  ดังนั้นควรระบุหน่วยของตัวแปร (x)  ให้แน่นอน    ถ้าเป็นหน่วยเดียวกับหน่วยที่โจทย์ถามจะดีมาก
                                ค.    ขาดทักษะในการแก้สมการมาก่อน  ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการแก้โจทสมการ
                            ง.    คิดเลขผิดพลาด ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดพื้นฐาน  บางครั้งอาจเกิดจากความเลินเล่อหรือเกิดจากความไม่รู้จริง
6)     ถ้ามีเวลาอาจตรวจคำตอบที่ได้ว่าถูกต้องแน่นอน  โดยการนำไปแทนในโจทย์ว่าสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาข้อนั้น ๆ  หรือไม่  และเป็นทางออกทางหนึ่งเมื่อโจทย์ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ  ถ้าทำไม่ได้หรือได้คำตอบไม่ตรงกับตัวเลือกเลย  อาจแก้ปัญหาโดยการไล่หาคำตอบจากตัวเลือกโดยนำไปตรวจสอบทีละค่าในโจทย์ก็ได้

                7)     พึงระลึกเสมอว่า  ทักษะการเข้าสมการต้องใช้อีกมาก  ดังนั้นควรฝึกให้เป็นในบทเรียนบทแรกนี้  ในชั้นนี้จะพบอีกในเรื่องสมการกำลังสองและสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  อีกทั้งต้องใช้ทักษะนี้ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วย
 
 8)  ตรวจสอบตนเองอีกครั้งว่ามีความรู้เรื่องต่อไปนี้หรือไม่
                            
รับสอนพิเศษถึงที่บ้าน โดยติวเตอร์จุฬาฯ Tel.085-3690298

ทุก Like เป็นกำลังใจให้เรา